Journal of Nursology
Review

Use of confirmatory factor analysis in validity and reliability studies

Journal of Nursology 2014; 17: 196-205
Read: 349 Downloads: 146 Published: 29 September 2014

Abstract

The confirmatory factor analysis is a kind of structural equation model which is used to determine the relationship between observable and latent variables and has a significant value in scale adaptation studies. The purpose of this study was to give historical and theoretical information regarding confirmatory factor analysis and also represent information about related terms, fit indexes, and interpretation of results. As well as the confirmatory factor analysis, the study also introduced LISREL, which is one of the softwares carrying out this analysis, and gave information about basic stages of the analysis.

GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMALARINDA DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİNİN KULLANIMI

Öz

Doğrulayıcı faktör analizi, gözlenen ve gizli değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yarayan bir yapısal eşitlik modeli türüdür ve ölçek uyarlama çalışmalarında önemli bir değere sahiptir. Bu makalede doğrulayıcı faktör analizi hakkında tarihsel ve kuramsal bilgiler verilerek, ilgili terimler, uyum indeksleri ve sonuçların yorumlanması hakkında bilgiler sunmak amaçlanmıştır. Makalede doğrulayıcı faktör analizinin yanı sıra, bu analizi yapan yazılımlardan birisi olan LISREL tanıtılmış ve analizin aşamaları hakkındaki temel bilgiler verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doğrulayıcı faktör analizi; yapısal eşitlik modeli; geçerlik ve güvenirlik; hemşirelik.

Files
EISSN 2822-2954