Journal of Nursology
Research Articles

The Effect of Oncology and Palliative Care Nurses’ Compassion Fatigue on Job and Life Satisfaction

1.

Department of Internal Medicine Nursing, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Health, Samsun, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 54-59
DOI: 10.5152/JANHS.2023.22155
Read: 494 Downloads: 128 Published: 01 March 2023

Objective: This study aimed to determine the effect of compassion fatigue on the job and life satisfaction of nurses working in the Oncology and Palliative Care services.

Methods: This research was conducted in the oncology and palliative care units of all the hospitals under the Ministry of Health in the Central Black Sea region of Turkey. No sampling was carried out, and the study was conducted with 110 nurses available who met the criteria. Data were collected using a Descriptive Form, the Professional Quality of Life IV-Compassion Fatigue Sub-Scale, the Minnesota Satisfaction Questionnaire, and the Satisfaction with Life Scale and analyzed using frequency, mean, standard deviation, oneway analysis of variance, independent samples t-test, Kruskal–Wallis test, and Mann–Whitney U-test statistics.

Results: The study results evinced the mean score of Professional Quality of Life-Compassion Fatigue (PRoQOL-CF-IV) as 22.6 ± 7.44, the average score of Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ) as 57.7 ± 13.07, and the mean Satisfaction with Life Scale (SWLS) score as 12.4 ± 4.52. A negative correlation was found between the nurses’ compassion fatigue mean scores and life satisfaction scores and a positive correlation was found between job satisfaction and life satisfaction (P = .036, P=.001).

Conclusion: This study found that nurses experienced low levels of compassion fatigue and high levels of job satisfaction and life satisfaction, that an increase in compassion fatigue negatively affected life satisfaction but did not affect job satisfaction, and that an increase in job satisfaction had a positive effect on life satisfaction.

Onkoloji ve Palyatif Bakım Servisinde Çalışan Hemşirelerin Merhamet Yorgunluğunun İş ve Yaşam Doyumuna Etkisi

Amaç: Bu araştırma Onkoloji ve Palyatif Bakım servisinde çalışan hemşirelerin merhamet yorgunluğunun iş ve yaşam doyumuna etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma, Türkiye’nin Orta Karadeniz bölgesinde yer alan Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastanelerin onkoloji ve palyatif bakım birimlerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş ulaşılabilen ve kriteri sağlayan 110 hemşire ile yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama amacıyla, Tanıtıcı Form, Çalışanlar için Yaşam Kalitesi- Merhamet Yorgunluğu Alt Ölçeği (ÇYKÖ-MY), Minnesota İş Doyum Ölçeği (MİDÖ) ve Yaşam Doyum Ölçeği (YDÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, ortalama, standart sapma, tek yönlü varyans analizi, bağımsız örnekler t testi, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U test istatistiği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada ÇYKÖ merhamet yorgunluğu puan ortalaması 22,6 ± 7,44; MİDÖ puan ortalaması 57,7 ± 13,07; YDÖ puan ortalaması 12,4 ± 4,52 olarak bulunmuştur. Hemşirelerin merhamet yorgunluğu puan ortalamaları yaşam doyumu puan ortalamaları arasında negatif yönlü, iş doyumu ile yaşam doyumu arasında pozitif yönlü ilişki belirlenmiştir (P =.036, P=.001 ). 

Sonuç: Hemşirelerin düşük düzeyde merhamet yorgunluğu, yüksek düzeyde iş doyumu ve yaşam doyumu yaşadığı saptanmıştır. Merhamet yorgunluğunun artmasının yaşam doyumunu olumsuz etkilediği, iş doyumunu ise etkilemediği belirlenmiştir. Hemşirelerin iş doyumunun artmasının yaşam doyumu olumlu etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Merhamet yorgunluğu, iş doyumu, yaşam doyumu, hemşirelik, onkoloji, palyatif bakım, psiko-onkoloji.

Cite this article as: Yaman E, Özdelikara A. The effect of oncology and palliative care nurses’ compassion fatigue on job and life satisfaction. J Nursology 2023;26(1):54-59.

Files
EISSN 2822-2954