Journal of Nursology
Research Articles

The Effect of Music Therapy on Anxiety and Depression Levels of Hospitalized COVID-19 Patients: Randomized Controlled Study

1.

Atatürk Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Erzurum, Türkiye

Journal of Nursology 2023; 26: 161-166
DOI: 10.5152/JANHS.2023.23298
Read: 614 Downloads: 370 Published: 11 September 2023

Objective: This study was conducted to determine the effect of music therapy applied to hospitalized patients with the diagnosis of COVID-19 on hospital anxiety and depression levels of patients.

Methods: This study was designed as a parallel randomized clinical trial. The study was conducted with patients (n=54) hospitalized in the COVID-19 ward between May 2021 and September 2022. “Personal Information Form” and “Hospital Anxiety and Depression Scale” were used to collect data. Music therapy was applied to the patients in the experimental group 30 minutes a day for 5 days. Chi-square test, t test for dependent-independent groups, and repeated-measures ANOVA were used to evaluate the data.

Results: It was determined that there was no significant difference between the pre test and post test scale mean scores of the control group (P > ,05). The post test anxiety and depression score averages of the experimental group that received music therapy were significantly lower than the control group (P < ,001). It was found that music therapy was effective in reducing the anxiety scores of the patients by 76.6% and the depression scores by 79.9%.

Conclusion: It has been determined that music therapy applied to hospitalized patients with a diagnosis of COVID-19 reduces the hospital anxiety and depression levels of the patients.

Müzik Terapinin Hastanede Yatarak Tedavi Gören COVID-19 Hastalarının Anksiyete ve Depresyon Düzeylerine Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışma, COVID-19 tanısı ile hastanede yatan hastalara uygulanan müzik terapinin, hastaların anksiyete ve depresyon düzeylerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma paralel randomize bir klinik araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırma, Mayıs 2021- Eylül 2022 tarihleri arasında, COVID-19 servisinde yatarak tedavi gören hastalarla (n=54) yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği” kullanılmıştır. Deney grubundaki hastalara 5 gün boyunca günde 30 dakika müzik terapi uygulanmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare testi, bağımlı-bağımsız gruplarda t testi ve tekrarlı ölçümlerde ANOVA testi kullanılmıştır.

Bulgular: Kontrol grubu ön test ve son test ölçek puanları arasındaki farkın anlamsız olduğu saptanmıştır (P > ,05). Müzik terapi uygulanan deney grubunun son test anksiyete ve depresyon ortalamalarının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azaldığı bulunmuştur (P < ,001). Müzik terapinin hastaların anksiyete puanlarının %76,6 ve depresyon puanlarının %79,9 oranında azalmasında etkili olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: COVID-19 tanısı ile hastanede yatan hastalara uygulanan müzik terapinin, hastaların hastane anksiyete ve depresyon düzeylerini azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, depresyon, müzik terapi

Cite this article as: Gökalp K, Ekinci M, Pala G. The effect of music therapy on anxiety and depression levels of hospitalized COVID-19 patients: Randomized controlled study. J Nursology 2023;26(3):161-166.

Files
EISSN 2822-2954