Journal of Nursology
Research Articles

The Effect of a Musical Toy on Preschool Children’s Pain and Anxiety During Blood Collection

1.

Department of Child Health and Diseases Nursing, Atatürk University, Faculty of Nursing, Erzurum, Turkey

2.

Gümüşhane University, Şiran Mustafa Beyaz Vocational School, Gümüşhane, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 219-225
DOI: 10.5152/JANHS.2023.23340
Read: 369 Downloads: 154 Published: 08 September 2023

Objective: This study examined the effect of providing a lighted, rotating musical toy on preschool children’s pain and anxiety during a blood collection procedure.

Methods: The randomized controlled study was conducted on a sample of children aged 4-6 years who applied to the blood collection unit of a state hospital in Turkey from July 1 through August 1, 2022. The data were obtained from 95 children who met the research criteria (48 in the control group and 47 in the intervention group). Stratification and block randomization methods were used to determine the experimental and control groups. The variables of gender and fear of interference were used in the stratification of the children. The Family and Child Information Form, Child Fear and Anxiety Inventory, and Wong–Baker Facial Expression Rating Scale were used to collect the data.

Results: The pain scores of the children in the experimental group were found to be lower (1.42 ± 1.05) than those in the control group (2.81 ± 1.23), and the result was statistically significant (P < .001). During the procedure, the mean Child Fear and Anxiety Inventory score of the children in the experimental group (1.21 ± 0.97) was lower than that of the control group (2.72 ± 1.10), and the difference was statistically significant (P < .001).

Conclusion: This study found that providing a lighted, rotating musical toy to children aged 4-6 during blood collection effectively reduced their pain and anxiety. In line with these results, it is recommended that nurses and parents use such a toy in blood collection units to reduce pain and anxiety in children.

Okul Öncesi Dönem Çocuklarında Kan Alma İşlemi Sırasında Işıklı Dönen Müzikli Oyuncağın Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi

Amaç: Bu araştırma, okul öncesi dönem çocuklarında kan alma işlemi sırasında uygulanan ışıklı dönen müzikli oyuncağın ağrı ve anksiyete üzerine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma randomize kontrollü olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini 1 Temmuz- 1 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de bir devlet hastanesinde, kan alma birimine başvuran 4-6 yaş arası çocuklar oluşturmuştur. Örneklemini ise belirtilen tarihler arasında kan alma birimine başvuran ve araştırma kriterlerine uyan 95 çocuk oluşturmuştur. Veriler 95 çocuktan (kontrol grubunda 48, ışıklı dönen müzikli oyuncak grubu 47) elde edilmiştir. Deney ve kontrol grupların belirlenmesinde “tabakalandırma ve bloklu randomizasyon yöntemleri” kullanılmıştır. Çocukların tabakalandırılmasında cinsiyet ve girişimden korkma durumu değişkeni kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında, Aile ve Çocuk Bilgi Formu, Çocuk Korku ve Anksiyete Ölçeği ve WongBaker Yüz İfadelerini Derecelendirme Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmada işlem sırasında deney grubundaki çocukların ağrı puan ortalamaları (1,42 ± 1,05) kontrol grubuna göre (2,81 ± 1,23) düşük ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P < ,001). İşlem sırasında deney grubundaki çocukların Çocuk Korku ve Anksiyete Ölçeği puan ortalaması (1,21 ± 0,97) kontrol grubuna göre (2,72 ± 1,10) düşük ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (P < ,001).

Sonuç: Bu araştırma sonucunda kan alma işlemi sırasında 4-6 yaş grubu çocuklarında uygulanan ışıklı dönen müzikli oyuncağın çocuklarda ağrı ve anksiyetenin azalmasında etkili olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, kan alma birimlerinde çocuklarda ağrı ve anksiyeteyi azaltmak için hemşireler ve ebeveynler tarafından ışıklı müzikli dönen oyuncağın kullanılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, anksiyete, çocuk, kan alma, müzikli oyuncak

Cite this article as: Kurudirek F, Demir İmamoğlu Z, Ekici S. The effect of a musical toy on preschool children’s pain and anxiety during blood collection. J Nursology 2023;26(3):219-225.

Files
EISSN 2822-2954