Journal of Nursology
Research Articles

The Coronavirus Disease 2019 Pandemic and the Emergency Service in the Perspectives of Nurses Working in Emergency Service: A Photovoice Study

1.

Department of Nursing, Necmettin Erbakan University Seydisehir Kamil Akkanat Faculty of Health Sciences, Konya, Turkey

2.

Department of Nursing, Erzurum Technical University Faculty of Health Sciences, Erzurum, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 183-191
DOI: 10.5152/JANHS.2023.22261
Read: 402 Downloads: 190 Published: 19 September 2023

Objective: In the study, it was aimed to determine the thoughts of the nurses working in the emergency service about the emergency service before and after the coronavirus disease 2019 pandemic.

Methods: Sociodemographic data obtained for the study were evaluated using SPSS 20 soft- ware. A phenomenological approach was used for the qualitative part. The study was conducted with 51 out of 179 nurses working in the emergency department of a hospital in one of the east- ern provinces. Data were collected through focus group interviews and semistructured interview forms using photographs, photovoice, and phenomenological approach.

Results: Colaizzi’s phenomenological approach was used in the interpretation of the data, and 266 opinions and suggestions were received from the nurses. These are grouped into 4 main and 20 subthemes. The 4 main themes that nurses found about the emergency department during the coronavirus disease 2019 outbreak are as follows: the meaning of working in the emergency department, the meaning of the coronavirus disease 2019 pandemic, the meaning of the emer- gency department before the coronavirus disease 2019 pandemic, and the state of the emer- gency department during the coronavirus disease 2019 pandemic.

Conclusion: Nurses mentioned that the emergency department was busy before the pandemic, that its intensity increased with the pandemic, that Coronavirus Disease 2019 created uncer- tainty and fear in the first place, but that the emergency department is an important and active clinic. coronavirus disease 2019. The answers given by the emergency staff on the front lines, who are worried about being infected with the virus as well as transmitting the virus to their families, are an expected result. It is thought that the anxiety levels of emergency service workers can be alleviated by planning and implementing special interventions related to stress sources such as working hours and providing adequate physical and medical supplies.

Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin Gözünden Koronavirüs Hastalığı 2019 Pandemisi ve Acil Servis: Bir Fotoses Çalışması

Amaç: Çalışmada acil serviste çalışan hemşirelerin Koronavirüs Hastalığı 2019 pandemisi öncesi ve sonrası acil servis hakkındaki düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Araştırma için elde edilen sosyodemografik veriler SPSS 20 programı kullanılarak değerlendirildi. Niteliksel kısımda fenomenolojik yaklaşım kullanılmıştır. Çalışma, doğu illerinden birindeki bir hastanenin acil servisinde çalışan 179 hemşireden 51’i ile gerçekleştirilmiştir. Veriler odak grup görüşmeleri ve yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla fotoğraflar, fotovideo ve fenomenolojik yaklaşım kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Verilerin yorumlanmasında Colaizzi’nin fenomenolojik yaklaşımı kullanılmış ve hemşirelerden 266 görüş ve öneri alınmıştır. Bunlar 4 ana ve 20 alt tema olarak gruplandırılmıştır. Hemşirelerin Koronavirüs Hastalığı 2019 salgını sırasında acil servise ilişkin buldukları 4 ana tema şu şekildedir; acil serviste çalışmanın anlamı, Koronavirüs Hastalığı 2019 salgınının anlamı, Koronavirüs Hastalığı 2019 salgını öncesinde acil servisin anlamı ve Koronavirüs Hastalığı 2019 salgını sırasında acil servisin durumu.

Sonuç: Hemşireler acil servisin pandemi öncesinde de yoğun olduğunu, pandemi ile birlikte yoğunluğunun arttığını, Koronavirüs Hastalığı 2019’un ilk etapta belirsizlik ve korku yarattığını ancak acil servisin önemli ve aktif bir klinik olduğunu dile getirdiler. Virüsle enfekte olmanın yanı sıra virüsü ailelerine bulaştırma endişesi taşıyan ön saflardaki acil çalışanlarının verdiği cevaplar beklenen bir sonuçtur. Çalışma saatleri, yeterli fiziksel ve tıbbi malzeme sağlanması gibi stres kaynaklarına ilişkin özel müdahalelerin planlanması ve uygulanması ile acil servis çalışanlarının kaygı düzeylerinin hafifletilebileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs Hastalığı 2019, acil servis, hemşireler, bakış açısı, fotoses

Cite this article as: Korkmaz Aslan T, Karakurt N. The coronavirus diseases 2019 pandemic and the emergency service in the perspectives of nurses working in emergency service: A photovoice study. J Nursology 2023;26(3):183-191.

Files
EISSN 2822-2954