Journal of Nursology
Research Articles

Spiritual Well-Being and Nursing Care Perceptions of Coronary Intensive Care Patients

1.

Department of Nursing, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Afşin School of Health, Kahramanmaraş, Turkey

2.

Department of Nursing, Erciyes University, Faculty of Health Sciences, Kayseri, Turkey

3.

Department of Anesthesia, Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Health Services Vocational School, Kahramanmaraş, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 175-182
DOI: 10.5152/JANHS.2023.22234
Read: 452 Downloads: 250 Published: 19 September 2023

Objective: The aim of this study was to determine the relationship between the spiritual well- being of patients in coronary intensive care unit and their perception of nursing care as well as the factors affecting their spiritual well-being.

Methods: This study was carried out in descriptive design. 113 patients hospitalized in coronary intensive care unit were included in the study. Data were collected using Patient Information Form, the Patient Perception of Nursing Care Scale (PPNCS), and the Spiritual Well-being Scale (SWS). Mann-Whitney U test and Spearmen correlation analysis were used for statistical analysis.

Results: The points obtained by the patients in the scales were determined as SWS mean total points of (96.80 ± 11.61) and PPNCS mean total points of (18.76 ± 13.37). A difference was deter- mined between the age of the patients, the number of admissions to intensive care units, the length of stay in intensive care units, and the SWS (P < .05). A statistically significant weak nega- tive correlation was found between the PPNCS and the SWB (r=-.348; p<.001).

Conclusion: It was determined that the patients’ spiritual well-being levels were high and their nursing care perceptions were low. It was determined that as the perception of nursing care of the patients increased, their spiritual well-being decreased. Nurses can improve the quality of care by taking into account the spiritual needs of patients.

Koroner Yoğun Bakım Hastalarının Spiritüel İyilik ve Hemşirelik Bakımı Algıları

Amaç: ‘Koroner yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların ruhsal iyilik halleri ile hemşirelik bakım algıları arasındaki ilişkiyi ve ruhsal iyilik hallerini etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntemler: Bu çalışma tanımlayıcı desende yapılmıştır. Çalışmaya koroner yoğun bakımda yatan 113 hasta dahil edilmiştir. İstatistiksel analizde Mann-Whitney U testi ve Spearmen korelasyon analizi kullanılmıştır. Veriler hasta bilgi formu, Hastanın Hemşirelik Bakımını Algılayış Ölçeği (HHBAÖ) ve Spiritüel İyi Oluş Ölçeği (SİOÖ) kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Hastaların ölçeklerden aldıkları puanlar SİOÖ ortalama toplam puanı (96,80 ± 11,61) ve HHBAÖ ortalama toplam puanı (18,76 ± 13,37) olarak belirlendi. Hastaların yaşı, yoğun bakıma yatış sayısı, yoğun bakımda kalış süreleri ve SİOÖ puan ortalamaları arasında farklılık saptandı (P < ,05). HHBAÖ ile SİOÖ ölçeği arasındaki zayıf negatif korelasyon tespit edilmiştir (r = -,348; P < ,001).

Sonuç: Hastaların spiritüel iyi oluş düzeylerinin yüksek, hemşirelik bakım algılarının ise düşük olduğu belirlenmiştir. Hastaların hemşirelik bakımı algısı arttıkça spiritüel iyi oluşlarının azaldığı saptanmıştır. Hemşireler, hastaların manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bakımın kali- tesini artırabilirler.

Anahtar Kelimeler: Koroner yoğun bakım, hemşirelik bakımı, spiritüel iyi oluş

Cite this article as: Soylu D, Ceyhan Ö, Tekinsoy Kartın P, Soylu A. Spiritual well-being and nursing care perceptions of coronary intensive care patients. J Nursology 2023;26(3):175-182.

Files
EISSN 2822-2954