Journal of Nursology
Research Articles

Reliability and Validity of the Turkish Version of Work Readiness Scale for Graduate Nurses Among Senior Nursing Students

1.

Department of Nursing, Siirt University, Faculty of Health Sciences, Siirt, Turkey

2.

Department of Public Health Nursing, Marmara University, Faculty of Health Science, Division of Nursing, İstanbul, Turkey

Journal of Nursology 2022; 25: 230-237
DOI: 10.5152/JANHS.2022.222443
Read: 443 Downloads: 76 Published: 29 December 2022

Objective: This study aimed to test the validity and reliability of the work readiness scale for graduate nurses among senior-class Turkish nursing students.

Methods: This is a study of methodological design. A method of translation—back translation, pilot testing, and exploring content validity through a review of 10 raters—was used to create the Turkish version of the work readiness scale. The work readiness scale for graduate nurses was applied to 1008 senior nursing students enrolled in 15 universities in Turkey. Demo version of SPSS 28 and Lisrel 9.2 for Windows was used for statistical analysis. Reliability was evaluated with Cronbach’s alpha, and the scale’s factor construct was explored with confirmatory factor analysis.

Results: The content validity index of the scale was found to be 0.97. Confirmatory factor analysis revealed that the general fit coefficients related to a 4-factor model were acceptable. The convergent and discriminant validity results obtained from factor loadings were largely supported . The Cronbach alpha reliability coefficient of the scale was found to be 0.93.

Conclusion: The Turkish version of the work readiness scale for graduate nurses was found to be valid and reliable and can be used in the Turkish population to assess work readiness.

Mezun Hemşireler İçin Çalışmaya Hazırlık Ölçeği Türkçe Formu'nun Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği

Amaç: Bu araştırma, Mezun Hemşirelerin İşe Hazırlık Ölçeği’nin son sınıf Türk hemşirelik öğrencilerinde geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler: Çalışmada metodolojik tasarım kullanılmıştır. Mezun Hemşirelerin İşe Hazırlık Ölçeği’nin Türkçe versiyonunu oluşturmak için çeviri - geri çeviri, pilot test ve sonrasında 10 uzmanın inclemesiyle içerik geçerliliği yöntemi kullanılmıştır. Ölçek, Türkiye’de ki 15 üniversitede kayıtlı 1008 hemşirelik son sınıf öğrencisine uygulanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 28 ve Lisrel 9.2'nin demo versiyonu kullanılmıştır. Güvenirlik Cronbach alfa ile değerlendirilmiş ve ölçeğin faktör yapısı doğrulayıcı faktör analizi doğrulanmıştır.

Bulgular: Ölçeğin kapsam geçerlilik indeksi 0,97 idi. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 4 faktörlü bir modele ilişkin genel uyum katsayılarının kabul edilebilir olduğunu ortaya koydu. Faktör yüklerinden elde edilen yakınsak ve ayırt edici geçerlik sonuçları büyük ölçüde desteklenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0,93 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Mezun Hemşirler İşe Hazırlık Ölçeğinin Türkçe versiyonu geçerli ve güvenilir bulundu. Ölçeğin Türkçe versiyonu, Türk populasyonunda işe hazır olma durumunu değerlendirmek için kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, geçerlilik ve güvenilirlik, iş

Cite this article as: Beyhan A, Ergün A. Reliability and validity of the turkish version of work readiness scale for graduate nurses among senior nursing students. J Nursology. 2022;25(4):230-237.

Files
EISSN 2822-2954