Journal of Nursology
Research Articles

Operating Room Nurses’ Metaphorical Perceptions of Coronavirus Disease 2019, Quarantine, and Mask Concepts: A Qualitative Study

1.

Department of Nursing, Faculty of Health Science, Izmir University of Economics, Izmir, Turkey

2.

Elderly Care Program, Vocational School of Health Services, Izmir Democracy University, Izmir, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 167-174
DOI: 10.5152/JANHS.2023.23301
Read: 474 Downloads: 259 Published: 04 September 2023

Objective: This study was conducted to reveal operating room nurses’ perceptions of coronavirus disease 2019, mask use, and quarantine process through metaphors.

Methods: This descriptive qualitative study was conducted with operating room nurses (n=96). The study data were collected between September 2020 and March 2021 by using a descriptive characteristics form and a semistructured form. The operating room nurses were asked to write down what they compared the concepts of "COVID-19,” “mask use” and "quarantine process" to and the reason for their metaphors. The data were analyzed by using the “content analysis” method.

Results: A total of 181 metaphors were produced about the 3 different concepts in the study. The metaphors about the concept of “COVID-19” were grouped into 3 categories as “transmission mutation,” “harmful,” and “coping and adjustment process.” The metaphors about the concept of “quarantine process” were classified into 2 categories as “restriction of freedom” and “process of change.” The metaphors about “mask use” were grouped into 3 categories as “positive aspects,” “negative aspects,” and “both positive and negative aspects.”

Conclusion: This study shows that nurses working in operating rooms focus on the positive aspects of this process as well as the difficulties they have experienced during the pandemic.

Ameliyathane Hemşirelerinin COVID-19, Karantina ve Maske Kavramlarına Yönelik Metaforik Algıları: Nitel Bir Çalışma

Amaç: Bu çalışmanın amacı ameliyathane hemşirelerinin COVID 19, maske kullanımı ve karantina sürecine ilişkin algılarını, metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır.

Yöntemler: Bu tanımlayıcı kalitatif çalışma ameliyathane hemşireleri ile yapılmıştır (n=96). Çalışma verileri tanıtıcı özellikler formu ve yarı yapılandırılmış form kullanılarak Eylül 2020-Mart 2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Ameliyathane hemşirelerinden “COVID 19”, “maske kullanımı” ve “karantina süreci” kavramlarını neye benzettiklerini, benzetme nedeniyle birlikte yazması istenmiştir. Veriler, “içerik analizi” yöntemiyle incelenmiştir.

Bulgular: Araştırmadaki üç farklı kavrama ilişkin toplam 181 metafor üretilmiştir. “COVID 19” kavramına ilişkin benzetmeler “Kontaminasyon ve mutasyon,” “Zarar verici” ve “Başetme ve uyum süreci” olarak üç kategoride toplanmıştır. “Karantina süreci” kavramına ilişkin benzetmeler “Özgürlüğün Kısıtlaması” ve “Değişim Süreci” olarak iki kategoride toplanmıştır. “Maske kullanımı” kavramına ilişkin benzetmeler ise “olumlu yönleri,” “olumsuz yönleri” ve “hem olumlu hem de olumsuz” olarak üç kategoride toplanmıştır.

Sonuç: Bu çalışma ameliyathanelerde çalışan hemşirelerin pandemide yaşadıkları zorlukların yanı sıra bu sürecin olumlu yönlerine de odaklandığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Covid-19, maske, metafor, ameliyathane hemşireleri, karantina

Cite this article as: Savsar A, Turhan Damar H, Öğce Aktaş F. Operating room nurses’ metaphorical perceptions of Coronavirus Diseases 2019, quarantine, and mask concepts: A qualitative study. J Nursology 2023;26(3):167-174.

Files
EISSN 2822-2954