Journal of Nursology
Research Articles

Investigation of Senior Nursing Students’ Attitudes Toward Evidence-Based Practices: A Cross-Sectional Study

1.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye

Journal of Nursology 2022; 25: 84-88
DOI: 10.5152/JANHS.2022.780081
Read: 122 Downloads: 63 Published: 01 July 2022

Objective: This study was conducted to investigate senior nursing students’ attitudes toward evidence-based practices.

Methods: The population of the descriptive and cross-sectional study consisted of all senior nursing students (n = 267) studying at a state university in the 2018-2019 academic year. Of them, 168 who volunteered to participate in the study constituted the sample of the study. The study data were collected using the “Personal Information Form” developed by the researchers and the “Evidence-Based Practice Nursing Attitude Questionnaire.” Numbers, percentages, arithmetic mean, standard deviation, Mann Whitney U test were used in the analysis of the data.

Results: The mean age of the students participating in the study was 22.79 years. Of them, 92.3% were women. The mean scores the students obtained from the overall Evidence-Based Practice Nursing Attitude Questionnaire was 63.11 ± 7.63. Of the students, those who kept up with research, and those who considered doing research about nursing after graduation and putting the research results into practice obtained higher mean scores (P < .05).

Conclusion: At the end of the study, it was determined that the mean score the nursing students obtained from the overall Evidence-Based Practice Nursing Attitude Questionnaire was high. 

İntörn Hemşirelik Öğrencilerinin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Kesitsel Çalışma

Amaç: Araştırma, intörn hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı uygulamalara yönelik tutumlarını incelemek amacıyla yapılan bir çalışmadır.

Yöntemler: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikte yapılan araştırmanın evreni, bir devlet üniversitesinde 2018-2019 eğitim döneminde öğrenim gören tüm intörn hemşirelik öğrencilerinden (n = 267) oluşurken, çalışmaya gönüllü olarak katılan 168 intörn öğrenci de çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmanın verileri, araştırmacıların oluşturduğu “Kişisel Bilgi Formu” ve “Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak anket yoluyla toplanmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerinin yaş ortalaması 22,79 olup, %92,3’ü kadınlardan oluşmaktadır. Öğrencilerin kanıta dayalı hemşireliğe yönelik tutum toplam puan ortalamasının 63,11 ± 7,63 olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerden araştırma okuyan, mezuniyet sonrası hemşirelik ile ilgili araştırma yapmayı ve araştırma sonuçlarını uygulamaya geçirmeyi düşünen öğrencilerin ölçek toplam puan ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (P < ,05).

Sonuç: Çalışma sonucunda hemşirelik öğrencilerinin kanıta dayalı tutum toplam puan ortalamalarının yüksek düzeyde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tutum, kanıta dayalı hemşirelik, kanıta dayalı uygulama, hemşirelik

Cite this article as: Erol A, Zaybak A, Khorshid L. Investigation of senior nursing students’ attitudes toward evidence-based practices: A crosssectional study. J Nursology. 2022;25(2):84-88.

Files
EISSN 2822-2954