Journal of Nursology
Research Articles

Birth Experiences of the Mothers Who Have Fear of Birth: A Phenomenological Study

1.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye

Journal of Nursology 2023; 26: 34-42
DOI: 10.5152/JANHS.2023.138236
Read: 516 Downloads: 157 Published: 01 March 2023

Objective: In order to provide a positive birth experience to every pregnant woman, it is important to reveal women’s concerns and fears about the birth process and to provide care in this direction. The purpose of this study is to reveal the birth experiences of women who have high birth anxiety.

Methods: This study is a qualitative study conducted with a phenomenological approach. Data were collected in the obstetrics clinic of a training and research hospital in Izmir by individual in-depth interview method using the Individual Description Form, Oxford Worries About Labour Scale, and Semi-Structured In-depth Interview Form. Mothers who were 18 years of age and older could speak and understand Turkish, were primiparous, had a live vaginal delivery between 37 and 42 weeks of gestation, and scored less than 30 (24.00 ± 3.10) on the Oxford Worries About Labour Scale were included in the study. Interviews continued until data saturation was reached, and the study was completed with 13 mothers. Traditional content analysis method was used for data analysis.

Results: The mean age of the women participating in the study was 23.54 ± 4.03 years. It was determined that none of the women attended the childbirth preparation class, the mean delivery time was 7.46 ± 3.84 hours, and induction was applied to 61.5% and episiotomy was applied to all of them. In this study, as a result of the content analysis of the qualitative data obtained from the study, 4 main themes were determined as “Influencing Factors,” “Ambivalent Emotions,” “Memorables,” and “Preferences/Demands” and 8 sub-themes were determined. It was found that many factors such as physical environment, level of knowledge, expectation, and sensations about birth affect the birth experience of the participants, and ambivalent emotions dominate during the birth process. Most of the women stated that moment of reunion with their baby and the pain of childbirth are on their minds, they wanted their husbands with them, and they wanted to have a vaginal birth again in the future despite all the difficulties.

Conclusion: Considering the factors affecting the birth experience as a result of the study, women should be encouraged to attend antenatal preparation classes for a positive birth experience.

Doğum Korkusu Yaşayan Annelerin Doğum Deneyimleri: Fenomenolojik Bir Çalışma

Amaç: Her gebeye pozitif bir doğum deneyimi sunabilmek için kadınların doğum sürecine yönelik endişelerini, korkularını açığa çıkarmak ve bu doğrultuda bakım vermek önemlidir. Bu çalışmanın amacı doğum endişesi yüksek olan kadınların doğum deneyimlerini açığa çıkarmaktır.

Yöntemler: Bu çalışma fenomenolojik yaklaşımla yürütülmüş nitel bir çalışmadır. Veriler Birey Tanıtım Formu, Oxford Doğum Endişesi Ölçeği ve Yarı Yapılandırılmış Derinlemesine Görüşme Formu kullanılarak, bireysel derinlemesine görüşme yöntemi ile İzmir’de bir eğitim araştırma hastanesinin kadın doğum kliniğinde toplanmıştır. Çalışmaya 18 yaş ve üzerinde olan, Türkçe konuşabilen ve anlayabilen, primipar, 37-42. gebelik haftası aralığında canlı vajinal doğum yapan, Oxford Doğum Endişesi Ölçeğinden 30 puanın altında puan almış olan anneler (24,00 ± 3,10) dâhil edilmiştir. Görüşmelere veri doygunluğuna ulaşılana kadar devam edilmiş olup, 13 anne ile çalışma tamamlanmıştır. Veri analizi için geleneksel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 23,54 ± 4,03 yıldır. Kadınların hiçbirinin doğuma hazırlık sınıfına katılmadığı, ortalama doğum süresinin 7,46 ± 3,84 saat olduğu, %61,5’ine indüksiyon, tümüne ise epizyotomi uygulandığı belirlenmiştir. Çalışmada nitel verilerin içerik analizi sonucunda ‘Etkileyen Faktörler’, ‘Ambivalan Duygular’, ‘Akılda Kalanlar’ ve ‘Tercihler/Talepler’ olmak üzere dört ana ve sekiz alt tema belirlenmiştir. Katılımcılarda doğum deneyimini fiziksel ortam, bilgi düzeyi, doğuma ilişkin beklenti ve duyumlar gibi birçok faktörün etkilediği, doğum sürecinde ambivalan duyguların hâkim olduğu bulunmuştur. Kadınların çoğu bebeğine kavuşma anı ve doğum ağrısının aklında yer ettiğini, yanlarında eşlerinin olmasını istediğini ve tüm zorluklara rağmen ileride tekrar vajinal doğum yapmak istediklerini ifade etmiştir.

Sonuç: Çalışma sonucunda doğum deneyimini etkileyen faktörler göz önünde bulundurularak kadınların pozitif bir doğum deneyimi için antenatal dönemde doğuma hazırlık sınıflarına katılmaları yönünde teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Deneyim, doğum korkusu, fenomenolojik, hemşirelik

Cite this article as: Avcı SÇ, Işık G, Cetişli NE. Birth experiences of the mothers who have fear of birth: A phenomenological study. J Nursology. 2023;26(1):34-42.

Files
EISSN 2822-2954