Journal of Nursology
Research Articles

Anxiety Levels, Coping Behaviors, and Affecting Factors of Pregnants During the COVID-19 Pandemic Process

1.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Journal of Nursology 2022; 25: 69-76
DOI: 10.5152/JANHS.2022.955740
Read: 139 Downloads: 80 Published: 01 July 2022

Objective: This study aims to determine the anxiety levels of pregnant women, their coping levels with anxiety, and the affecting factors during the COVID-19 pandemic.

Methods: This study is a descriptive type of study and was conducted online with 130 pregnant women between June and August 2020 via social media. A descriptive information form consists of 28-item, designed by the researchers, and the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale were used as data collection tools. The t-test, Mann–Whitney U test, ANOVA, and Kruskal–Wallis test were used in data analysis, and the Bonferroni test was used in further analysis.

Results: The mean age of the pregnant women was 30.62 ± 4.45, the mean week of gestation was 23.85 ± 9.72. It was determined that 47.7% of them had information about COVID-19, and the main information sources of the pregnant women are internet, television, and newspaper. It was determined that 82.3% of the pregnant women were worried about the transmission of COVID-19 to themselves and/or their baby, and 33.8% of them had difficulties in accessing health services. The mean T-score from the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale was found to be 60.89 ± 9.16. It was determined that the DSM-5 Level 2 Anxiety Scale mean scores significantly differ according to the perceptions related to the effect of the COVID-19 epidemic on pregnancy and the baby, the concerns about the pregnancy process and health controls, the birth and postpartum period, and the difficulties in accessing the health care service (P < .05). It was determined that the most common practice of pregnant women to cope with their anxiety about COVID-19 was determined as taking hygienic measures (100.0%), and the supportive treatment (78.9%) provided the most relief. The anxiety level of those who used food supplements, prayed and practiced religion, and regularly exercised during the coping process was found to be significantly lower (P < .05).

Conclusion: During the COVID-19 pandemic period, the anxiety level of pregnant women was determined as moderate. It is important for nurses to be aware of the anxiety experienced by pregnant women and to support pregnant women with coping methods. 

Gebelerin COVID-19 Pandemi Sürecinde Anksiyete Düzeyleri, Baş Etme Durumları ve Etkileyen Faktörler

Amaç: Gebelerin COVID-19 pandemisi sürecinde, anksiyete düzeylerini, anksiyete ile baş etme durumlarını ve etkileyen faktörleri belirlemektir.

Yöntemler: Araştırma tanımlayıcı tipte olup, sosyal medya üzerinden Haziran-Ağustos 2020 tarihlerinde 130 gebe ile online yürütülmüştür. Veri toplamada, araştırmacılar tarafından hazırlanan 28 soruluk tanıtıcı bilgi formu ile DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. Veri analizinde t testi, Mann Whitney U Testi, ANOVA, Kruskal Wallis testi ve ileri analizde Bonferroni testi kullanılmıştır.

Bulgular: Gebelerin yaş ortalaması 30,62 ± 4.45, gebelik haftası ortalaması 23,85 ± 9,72’dir. Gebelerin %47,7’sinin COVID-19 hakkında bilgi sahibi olduğu, çoğunlukla internet, televizyon ve gazeteden bilgi edindikleri belirlenmiştir. Gebelerin %82,3’ünün COVID-19’un kendisine ve/veya bebeğine bulaşacağına dair kaygılandığı, %33.8’inin sağlık hizmetlerine erişmede zorluklar yaşadığı saptanmıştır. DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeğinden alınan T-puan ortalaması 60,89 ± 9,16 olarak bulunmuştur. COVID-19 pandemisinde gebeliğe ve bebeğe etkisi ile ilişkili algıların, gebelik süreci ve sağlık kontrollerine, doğum ve doğum sonrası döneme yönelik endişelerin ve sağlık hizmetine ulaşmada yaşanan zorlukların DSM-5 Düzey 2 Anksiyete Ölçeği puan ortalamalarını anlamlı olarak etkilediği belirlenmiştir (P < ,05). Gebelerin COVID-19’a karşı yaşadığı anksiyeteyi kontrol altında tutmaya yönelik en çok yaptığı uygulamanın hijyenik önlemler alma (%100,0) olduğu, en çok destek tedavi almanın (%78,9) rahatlama sağladığı belirlenmiştir. Baş etme sürecinde gıda takviyeleri kullanan, dua edip dini uygulama yapan ve düzenli egzersiz yapanların anksiyete düzeyi anlamlı olarak düşük bulunmuştur (P < ,05).

Sonuç: COVID-19 pandemi döneminde gebelerin anksiyete düzeyi orta düzey olarak belirlenmiştir. Hemşirelerin gebelerin yaşadığı anksiyetenin farkında olmaları, başetme yöntemleri ile gebeleri desteklemeleri önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, COVID-19, hemşirelik, gebelik

Cite this article as: Demirel Bozkurt Ö, Taner A, Doğan S. Anxiety levels, coping behaviors, and affecting factors of pregnants during the COVID-19 pandemic process. J Nursology. 2022;25(2):69-76.

Files
EISSN 2822-2954