Journal of Nursology
Research Articles

Analysis of the Training Needs of Nurses Working in a Cardiovascular Surgery Intensive Care Unit

1.

Lokman Hekim University, Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

2.

Lokman Hekim University, Vocational School of Health Services, Ankara, Turkey

3.

Lokman Hekim University, School of Medicine, Ankara, Turkey

Journal of Nursology 2023; 26: 192-197
DOI: 10.5152/JANHS.2023.22266
Read: 348 Downloads: 170 Published: 10 September 2023

Objective: To identify the training needs of nurses working in a cardiovascular surgery intensive care unit.

Methods: This descriptive qualitative-phenomenological study was conducted with 8 nurses working in the cardiovascular surgery intensive care unit of a private hospital in Ankara. The data were collected through face-to-face interviews with 7 semi-structured open-ended questions created to determine the training needs of nurses between March and June 2022. The obtained data were analyzed using content analysis by 3 researchers using Colaizzi's phenomenological method, and themes were created.

Results: After the data analysis, 3 main themes emerged: skills required for cardiovascular intensive care unit nurses, difficulties experienced by cardiovascular intensive care unit nurses, and training needs.

Conclusion: IThe study found that there were no standard training programs about nursing care provided to cardiovascular intensive care unit nurses. Development of up-to-date and evidence-based training programs in this field may be helpful to maintain high-quality nursing care.

Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Eğitim İhtiyaçlarının Analizi

Amaç: Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde çalışan hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir.

Yöntemler: Bu nitel-fenomenolojik tanımlayıcı çalışma, Ankara'da özel bir hastanenin kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde çalışan 8 hemşire ile yapılmıştır. Veriler, Mart-Haziran 2022 tarihleri arasında hemşirelerin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla oluşturulan yedi adet yarı yapılandırılmış açık uçlu soru ile yüz yüze görüşme yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler üç araştırmacı tarafından Colaizzi'nin fenomenolojik yöntemi kullanılarak içerik analizi kullanılarak analiz edilmiş ve temalar oluşturulmuştur.

Bulgular: Veri analizi sonrasında, kardiyovasküler Yoğun Bakım Ünitesi hemşireleri için gerekli beceriler, kardiyovasküler Yoğun Bakım Ünitesi hemşirelerinin yaşadığı zorluklar ve eğitim ihtiyaçları olmak üzere üç ana tema ortaya çıkmıştır.

Sonuç: Çalışmada, kardiyovasküler yoğun bakım hemşirelerine verilen hemşirelik bakımı ile ilgili standart bir eğitim programı olmadığı saptanmıştır. Bu alanda güncel ve kanıta dayalı eğitim programlarının geliştirilmesi kaliteli hemşirelik bakımının sürdürülmesine yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, kardiyovasküler hemşirelik, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakım üniteleri, niteleyici araştırma

Cite this article as: Pazar B, Savaş H, Ay Kılıçaslan B, Kaya K. Analysis of the training needs of nurses working in a cardiovascular surgery intensive care unit. J Nursology 2023;26(3):192-197.

Files
EISSN 2822-2954