Journal of Nursology
Research Articles

Adaptation, Validity and Reliability of the Climate Anxiety Scale to Turkish: A Sample of Healthcare Professionals

1.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Hemşirelik Bölümü, Karabük, Türkiye

2.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Gerontoloji Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye

Journal of Nursology 2023; 26: 206-211
DOI: 10.5152/JANHS.2023.22282
Read: 368 Downloads: 166 Published: 11 September 2023

Objective: In the study, it was aimed to determine the validity and reliability of the Climate Anxiety Scale in healthcare professional samples by adapting it to Turkish.

Methods: The study, which is a methodological research, was completed with 133 healthcare professionals working in a training and research hospital. Data were evaluated with IBM Statistical Package for the Social Sciences V23 and IBM AMOS V24 package programs. Confirmatory and explanatory factor analyses were used to determine the factor structure of the scale, test–retest method was used to ensure criterion validity, and Cronbach’s alpha coefficient was used to evaluate reliability.

Results: As a result of the analysis, 1 item was removed from the scale and a 3-dimensional structure was accepted as functional impairment, cognitive impairment, and excessive thinking. It was decided that the scale could be accepted as valid in a structure with 12 items and 3 sub-dimensions. Cronbach’s alpha coefficient of the scale was 0.873; 0.834 for the functional impairment sub-dimension, 0.734 for the cognitive impairment sub-dimension, and 0.805 for the excessive thinking sub-dimension. The items in the scale are not collectable. Each sub-dimension should be evaluated on its own.

Conclusion: As a result, it has been determined that the Climate Anxiety Scale is a valid and reliable scale that can be used to determine the level of climate anxiety in healthcare professionals with 12 items and 3 sub-dimensions. Considering the Cronbach’s alpha values of the scale and its sub-dimensions, it can be said that the scale is reliable.

İklim Kaygı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması, Geçerlik ve Güvenirliği: Sağlık Çalışanları Örneklemi

Amaç: Araştırmada İklim Kaygı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanarak sağlık çalışanları örnekleminde geçerlilik ve güvenirliliğin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler: Metadolojik bir araştırma olan çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 133 sağlık çalışanı ile tamamlanmıştır. Veriler, IBM IBM Statistical Package for the Social Sciences V23 ve IBM AMOS V24 paket programları ile değerlendirilmiştir. Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için doğrulayıcı ve açıklayıcı faktör analizi, ölçüt geçerliliğinin sağlanmasında test-tekrar-test yöntemi ve güvenirliğin değerlendirilmesinde Cronbach’s alfa katsayısı kullanılmıştır.

Bulgular: Yapılan analizler sonucunda ölçekten bir madde çıkartılmış ve fonksiyonel bozulma, bilişsel bozulma ve aşırı düşünme olmak üzere üç boyutlu yapı kabul edilmiştir. Ölçeğin 12 madde ve üç alt boyutlu bir yapıda geçerli kabul edilebileceğine karar verilmiştir. Ölçeğe ait Cronbach’s alfa katsayısı 0,873; fonksiyonel bozulma alt boyutu için 0,834, bilişsel bozulma alt boyutu için 0,734 ve aşırı düşünme alt boyutu için 0,805 olarak elde edilmiştir. Ölçekteki maddeler toplanabilir değildir. Her bir alt boyut kendi içerisinde değerlendirilmelidir.

Sonuç: Sonuç olarak, İklim Kaygı Ölçeği’nin 12 madde ve 3 alt boyut ile sağlık çalışanlarında iklim kaygı düzeyinin belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu belirlenmiştir. Ölçek ve alt boyutlara ilişkin Cronbach’s alfa değerleri göz önüne alındığında ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: İklim değişikliği kaygısı, sağlık çalışanları, ölçek uyarlama

Cite this article as: Dinç S, Erdoğan E. Adaptation, validity and reliability of the climate anxiety scale to Turkish: A sample of healthcare professionals. J Nursology 2023;26(3):206-211.

Files
EISSN 2822-2954