Journal of Nursology
Research Articles

A Study Developing Attitude Scale Towards Participation in Birth For Father Candidates

1.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kütahya, Türkiye

2.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Journal of Nursology 2022; 25: 146-152
DOI: 10.5152/JANHS.2022.936036
Read: 491 Downloads: 251 Published: 30 September 2022

Objective: The study was conducted to develop a valid and reliable scale in order to measure the attitudes of prospective fathers toward participation in birth.

Methods: The research was conducted in a private hospital in Ankara. Three hundred nine fathers who were admitted to the outpatient clinic of a private hospital, who had no communication problems, who would become fathers for the first time, and who did not have any complications during the pregnancy of their spouse were included in the study. The research data were collected face to face. Both the content (content validity index) and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) of the attitude scale developed towards participation in birth for fathers candidates were examined. In reliability analysis, internal consistency (Cronbach alpha reliability coefficient) and item analysis were used.

Results: The mean age of the father candidates participating in the study was 31.37 ± 3.69 years. The content validity index was calculated as 0.84 in line with the expert opinions regarding the items in the scale. As a result of the exploratory factor analysis, a 26-item scale with 3 factors was reached. All factors explain 65.352% of the total variance. As a result of confirmatory factor analysis, performed after exploratory factor analysis, it was found that χ2/df = 1.99 (P = .000), Root Mean Squared Error of Approximation (RMSEA) = 0,080; Normed Fit Index (NFI) = 0,94; Non-normed Fit Index (NNFI) = 0,96; Comparative Fit Index (CFI) = 0,97; Standardized Root Mean Squared Residual (SRMR) = 0,075. It was determined that the model was acceptable with data and fit. It was determined that the Cronbach alpha internal consistency coefficient of the scale was 0.96 and the test–retest reliability coefficient was 0.82.

Conclusion: It was determined that the “Attitude Scale towards Participation in Birth for Father Candidates” is a valid and reliable tool for the father candidates. It was determined that the scale developed in this direction can be used to determine the attitudes of future fathers toward participation in birth during pregnancy.

Baba Adayları İçin Doğuma Katılmaya Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Amaç: Araştırma baba adaylarına yönelik doğuma katılmaya ilişkin tutumlarını ölçmek amacıyla geçerli ve güvenilir ölçek geliştirilmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler: Araştırma Ankara’da özel bir hastanede yapılmıştır. Araştırmaya polikliniğe başvuran, iletişim problemi olmayan, ilk kez baba olacak ve eşinin gebeliği sürecinde herhangi bir komplikasyon görülmeyen 309 baba adayı alınmıştır. Araştırmanın verileri yüz yüze toplanmıştır. Baba adayları için doğuma katılmaya ilişkin geliştirilen tutum ölçeğinin hem kapsam (kapsam geçerlik indeksi), hem de yapı geçerliliği (açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi) incelenmiştir. Güvenirlik incelemesinde ise ölçek iç tutarlık (Cronbach’s alfa güvenirlik katsayısı) ve madde analizleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan baba adaylarının yaş ortalaması 31,37 ± 3,69 yıldır. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin alınan uzman görüşleri doğrultusunda kapsam geçerlik indeksi 0,84 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin 26 madde ve 3 faktör altında toplandığı saptanmıştır. Tüm faktörler toplam varyansın %65,35’ini açıklamaktadır. Açımlayıcı faktör analizi sonrasında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonucunda χ2/df 1,99 (P = ,000), Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) = 0,080; Normlaştırılmış Uyum İndeksi (NFI) = 0,94; Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (NNFI) = 0,96; Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) = 0,97; Standartlaştırılmış Artık Ortalamaların Karekökü (SRMR) = 0,075 olarak bulunmuştur. Bu kapsamda modelin kabul edilebilir bir uyuma sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin cronbach-alfa iç tutarlılık katsayısının 0,96 ve test tekrar test güvenirlik katsayısının da 0,82 olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Baba Adayları için Doğuma Katılmaya İlişkin Tutum Ölçeği’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu belirlenmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen ölçeğin gebelik döneminde baba adayları için doğuma katılmaya yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla kullanılabileceği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Baba, doğuma katılma, geçerlik, güvenirlik, ölçek geliştirme.

Cite this article as: Çiçek Özdemir S, Kan A. A study developing attitude scale towards participation in birth for father candidates. J Nursology. 2022;25(3):146-152.

Files
EISSN 2822-2954